jak zbudować plan gry i inwestować na rynkach kapitałowych

Teoria Fal Elliotta – Impuls i Korekta

Teoria Fal Elliotta to szczegółowy opis zachowania zbiorowości ludzi.

Ralph Elliott - twórca Teorii FalZasady TFE (Elliott Waves Principles) zostały przedstawione z punktu widzenia psychologii zmiany nastrojów – od pesymizmu do optymizmu i odwrotnie w naturalnej kolejności , tworząc konkretne i wymierne układy na wykresach.

Jednym z najprostszych miejsc do zobaczenia jak działają zasady Teorii Fal Elliotta w praktyce są rynki finansowe, na których zmienia się psychologia inwestora, wyrażone w ruchach cen.

Jeśli można zidentyfikować powtarzające się wzory na wykresach i dowiedzieć się, gdzie są te powtarzające się wzory obecnie – zatem można również przewidzieć, gdzie będziemy w przyszłości.

„Elliottowiec” to osoba, która jest w stanie określić struktury rynków i przewidzieć najbardziej prawdopodobny następny ruch w oparciu o bieżące położenie w tych strukturach. Znając wzorce fal, będziesz wiedzieć, co rynki mogą zrobić oraz (czasem najważniejsze), co nie może się wydarzyć w przyszłości. Korzystając z zasad Teorii Fal Elliotta, zidentyfikujesz najbardziej prawdopodobny ruch z najmniejszym ryzykiem.

Wbrew opinii jej przeciwników, analiza wykresu zgodnie z zasadami Teorii Fal Elliotta, nie jest trudna. Wymaga jednak dokładnej znajomości ogólnych zasad i szczegółowych norm.

Teoria Fal Elliotta to trzy składowe: kształt fal, proporcje fal oraz czas tworzenia się fal.

Najważniejszy jest kształt fal, ich struktura oraz właściwości jakie odróżniają impuls od korekty. Drugi element, proporcje (zwykle ustalane poziomami Fibonacciego), pomaga przewidzieć potencjalny zasięg następnych fal  impulsowych (zgodnych z trendem głównym) i korekcyjnych (przeciwnych trendowi). Trzeci element, czas, jest również  istotny, przy jego pomocy można oszacować, czy dana formacja jest już zakończona.

Analiza fal jest skuteczną metodą prognozowania ruchu cen. Najlepiej sprawdza się na rynkach płynnych – tam, gdzie jest zaangażowany największy kapitał i największa liczba inwestorów. Ruchy cen są odzwierciedleniem psychologii tłumu, to znaczy nastrojów inwestorów – zachowanie inwestorów traktuje się jako jeden organizm, zbiorowość, która działa impulsywnie (inwestor podąża za tłumem naśladując jego ruchy). Fale są odzwierciedleniem tych nastrojów. Im większa zbiorowość, tym czytelniejsze fale.

Główne założenie: po każdym impulsie musi nastąpić proporcjonalna korekta. Ruch w impulsie składa się z 5 fal. Cykl korekty to 3 fale.

impuls i korekta - teoria fal elliottaOznacza to, że pełny cykl składa się z 8 fal – w trendzie wzrostowym z 5 wzrostowych i 3 spadkowych.

Fale w głównym trendzie są oznaczane cyframi (1, 2, 3, 4, 5).

Mimo że tylko trzy fale 1, 3 i 5 (fale impulsu) są wzrostowe, a fale 2 i 4 (fale korekty) są spadkowe, to wszystkie fale w głównym trendzie (na rysunku trend wzrostowy) oznacza się cyframi.

Po wzroście następuje spadek. Fale korekty są oznaczane literami A, B, C.

W Teorii Fal Elliotta istnieje też podział fal na cykle czasowe. Podział ten wyraźnie pokazuje, że ruch cen może być określony fraktalem. Oznacza to, że struktury fal pojawiające się na wykresach kilkusetletnich występują też na wykresach w mniejszej skali – miesięcznej, tygodniowej, dziennej, godzinnej…

Fale łączą się ze sobą według ciągu Liczb Fibonacciego: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 – kolejna cyfra powstaje poprzez dodanie do siebie dwóch poprzednich. Pełny cykl rynkowy obejmuje więc 144 fale.

Analizując strukturę fal należy zrozumieć psychologię tłumu i pewne zasady panujące na rynku.

Pierwsza fala, która powstaje w głównej strukturze i stanowi jednocześnie podstawę trendu, jest falą nieufności

. Na tym etapie kupują głównie duże instytucje finansowe, które posiadają pewną wiedzę i przewidują wzrost cen, dostrzegając jednocześnie tworzenie się początku trendu wzrostowego. Często dzieje się tak po dłuższym okresie spadków (bessie), gdzie drobni inwestorzy tracą nadzieję i sprzedają swoje akcje bez wiary w poprawę sytuacji na rynku. Często pierwszy impuls jest gwałtowny i powoduje znaczny wzrost cen przy zwiększonym wzroście wolumenu. Jest to tak zwany okres akumulacji.

Druga fala stanowi falę korekcyjną pierwszego impulsu wzrostowego.

W tym momencie drobni inwestorzy, którzy zmęczeni są trwającą bessą, wykorzystują wzrost do sprzedawania swoich akcji często ze stratą – ze względu na panujący pesymizm i zniechęcenie. Druga fala często znosi całkowicie lub w większym procencie fale pierwszą, co jest wykorzystywane przez dużych inwestorów do dalszego kupowania akcji. Jeżeli druga fala zostanie zatrzymana w połowie fali pierwszej, skąd nastąpi odbicie i kontynuacja wzrostu będzie to wzmacniało wymowę tworzącego się trendu.

Fala trzecia jest kontynuacją wzrostu i kolejnym etapem tworzenia się struktury fali głównej.

Fali trzeciej często towarzyszy wzrost wolumenu jeszcze większy niż podczas tworzenia się fali pierwszej. Wśród inwestorów zaczyna dominować optymizm i wraca zaufanie do rynku. Zaczynają powstawać sygnały kupna, które przyciągają kolejnych inwestorów. Na rynku zaczynają dominować byki.

Fala czwarta jest kolejnym etapem i stanowi falę korekcyjną.

Może ona również przybierać kształt i formę konsolidacji rynku przed kontynuacją zwyżek. Na tym etapie inwestorzy mogą realizować zyski, a także wykorzystywać sytuację do uzupełniania portfela.

Fala piąta jest falą kończącą ostatni etap hossy.

Na wielu wskaźnikach pojawiają się dywergencje, w prasie i mediach panuje euforia i optymizm, które zachęcają do kupowania i inwestowania na rynku. W tym momencie zyski realizują duzi inwestorzy i instytucje finansowe – okres dystrybucji – natomiast zachęceni optymizmem i chęcią zysku drobni inwestorzy kupują akcje. Jeżeli fala piąta nie przebije kolejnego szczytu (fala trzecia) może to stanowić bardzo wyraźny i ostrzegający sygnał zmiany trendu i zapowiedź gwałtownych spadków.

 

Zbiór zasad i reguł Teorii Fal Elliotta dotyczących impulsów i korekt

 

Inną koncepcją opisywania układów zachodzących na siebie fal są formacje harmoniczne, które są formacjami geometrycznymi. Formacje te pomagają przewidzieć z dużą precyzją przyszłe ruchy cen oraz punkty zwrotne, częściej występują na rynku forex.

Do obliczeń formacji używamy metod opartych na współczynnikach fibonacciego oraz geometrii. Za ich pomocą możemy mierzyć zasięg i kurs ruchu waluty oraz zasięg jej punktów zwrotnych. Na rynku występują różne odmiany tych struktur, które da się wyrazić różnymi współczynnikami fibonacciego.

 

 

TEORIA FAL ELLIOTTA – FALE IMPULSU TEORIA FAL ELLIOTTA – FALE KOREKTY CENY DOCELOWE DLA IMPULSU I KOREKTY