jak zbudować plan gry i inwestować na rynkach kapitałowych

Teoria Dowa – fundament analizy technicznej

Teoria Dowa daje wskazówki odnośnie trwania trendów rynkowych w oparciu o średnie rynkowe (indeksy)

Charles Dowa - twórca teoriiTeoria Dowa powstała ponad sto lat temu i w dalszym ciągu jej założenia są aktualne chociaż świat i same rynki kapitałowe przeszły wielką transformację. Twórca teorii, Charles Dow, doszedł do wniosku, że ruchy cen można szacować na podstawie specjalnie stworzonych do tego celu średnich, które powinny odzwierciedlać stan realnej gospodarki.

Bardzo dużą część z tego, co obecnie określane jest jako analiza techniczna, ma swoje podstawy zaczerpnięte z Teorii Dowa. Stąd też osoby, które chcą handlować z sukcesem na rynkach stosując analizę techniczną, powinni znać jej zasady. Pozwoli to zidentyfikować kierunki, siłę trendów oraz punkt zwrotne na wykresach.

Charles Dow był przekonany, że rynek jako całość wyrażony w średnich rynkowych, jest w stanie mierzyć kondycje koniunktury gospodarczej. Uwzględniając analizę szerokiego rynku można dość precyzyjnie określić kondycję ekonomiczną oraz zidentyfikować kierunek w jakim zmierza rynek – a dzięki temu, z wysokim prawdopodobieństwem projekcję ruchu poszczególnych akcji wchodzących w skład średnich.

Elementy Teorii Dowa są wkomponowane w zasadach Teorii Fal Elliotta. Jej pojęcia oraz wnioski są stosowane nie tylko w analizie rynków finansowych, ale również w każdy aspekt opracowań analitycznych, z którymi wiążą się interpretacje zachowań przedstawianych na wykresach – pojęcie trendu, wsparć, oporów, szczytów i dołków.

Teoria Dowa – główne założenia:

1. Pierwsza podstawowa zasada mówi, że średnie giełdowe dyskontują wszystko.

Wszystkie informacje wpływające na popyt i podaż znajdują swe odbicie w średnich giełdowych, więc efektywne inwestowanie może opierać się wyłącznie na obserwacji i interpretacji zachowań indeksów giełdowych.

2. Zostały wydzielone kategorie trendu rynkowego.

Dow zidentyfikował dwa podstawowe trendy, zgodnie z którymi poruszały się ceny.

Trendem wzrostowym zostały nazwane kolejne szczyty, które przewyższają poprzedzające je najwyższe wartości, przerywane korektami spadkowymi, które kończą się powyżej poprzednich dołków. W skrócie jest to seria coraz wyższych szczytów i dołków. Linie trendu kreśli się pod lokalnymi minimami.

Trendem spadkowym określił serię kolejnych dołków, głębszych niż poprzednie najmniejsze wartości, przerywanych wzrostowymi korektami, które kończą się poniżej poprzednich najwyższych wartości poprzedzających wzrost. To seria coraz niższych dołków i szczytów. Linie trendu są styczne do lokalnych maksimów.

Teoria Dowa trend wzrostowy coraz wyższe szczyty i dołki

Przedstawione kategorie obejmują trend – główny, wtórny, krótkookresowy.

Pierwszy, a zarazem najważniejszy jest trend główny, zwany trendem długoterminowym, ogólnie znany jako hossa lub bessa, trwający od nieco poniżej roku, aż do kilku lat.

Drugim istotnym ruchem rynku jest korekta wyższego rzędu. To ruch cen przeciwny do ruchu głównego, trwający od trzech tygodni do kilku miesięcy. Podczas wtórnej reakcji rynek przeważnie koryguje się się o zakres 33-66% ostatniego wzrostu lub spadku. Logicznym jest, że w końcowej fazie ruchu głównego, to co z początku wydaje się być jedynie jego korektą, z czasem okazuje się być ruchem pierwotnym nowego ruchu głównego. Początki nowych trendów są często mylone z reakcjami wtórnymi.

Trzecim, najmniej ważnym i najmniej przewidywalnym trendem jest trend krótkoterminowy. Trwa on zazwyczaj nie dłużej niż trzy tygodnie. Podczas tego właśnie okresu może utworzyć się linia – trend horyzontalny. Występowanie linii często poprzedza reakcje wtórne lub nowe ruchy główne.

3. W trendzie głównym zostały wydzielone trzy fazy.

W okresie hossy według Teorii Dowa wyróżnia się:
– Faza Akumulacji (inwestorzy długoterminowi przystępują do zakupów),
– Faza Napływania Nowych Inwestorów (inwestorzy stosujący analizę techniczną dostrzegają sygnały kupna),
– ostatnia Faza Masowego Udziału Inwestorów (inwestorzy długoterminowi sprzedają akcje nabyte w trakcie akumulacji).

W okresie bessy zgodnie z Teorią Dowa wyróżnia się:
– Faza Dystrybucji (duzi inwestorzy sprzedają akcje),
– Faza Odpływu Inwestorów (inwestorzy odpływają z rynku widząc sygnały zmiany trendu),
– Faza Paniki (inwestorzy masowo sprzedają akcje, podczas gdy duzi inwestorzy powoli dostrzegają sygnały wyczerpania potencjału spadku).

4. Średnie rynkowe powinny podążać w tym samym kierunku.

Średnie odnoszące się do różnych sektorów np. przemysłowego i transportowego muszą wskazywać na to samo, aby uzyskać pewność do charakteru sygnału.

5. Wolumen służy do potwierdzenia trendu.

Wolumen powinien kształtować się w zgodzie z głównym trendem (główny trend wzrostowy oznacza wzrost wolumenu podczas zwyżek i spadek przy zniżkach, w trendzie spadkowym odwrotnie).

6. Jest większe prawdopodobieństwo, że trend będzie kontynuowany niż dojdzie do zmiany kierunku.

Aktualny trend utrzymuje swój kierunek aż do momentu, w którym pojawi się odwrócenie trendu (co wydaje się być oczywiste, jednak ma za zadanie podkreślić wagę pełnego wykorzystania trendu). To założenie wynika bezpośrednio z praw fizyki, zmiana kierunku danego zjawiska nastąpi kiedy powstanie siła większa z przeciwnym zwrotem.

Teoria Dowa koniec trendu wzrostowego

TEZA O KONTYNUACJI TRENDU TRZY TRENDY RYNKOWE