jak zbudować plan gry i inwestować na rynkach kapitałowych

Formacje harmoniczne – Gartley, Bat, Butterfly, Crab

Formacje harmoniczne są inną koncepcją opisywania układów zachodzących na siebie fal korekcyjnych znanych z Teorii Fal Elliotta – są formacjami geometrycznymi.

Formacje te pomagają przewidzieć z dużą precyzją przyszłe ruchy cen oraz punkty zwrotne, częściej występują na rynku forex. Podstawowe formacje zostały opisane w książce Trade what You see, której autorem jest Larry Pesavanto, dobry znajomy Roberta Minera.

Do obliczeń formacji używamy metod opartych na współczynnikach fibonacciego oraz geometrii. Za ich pomocą możemy mierzyć zasięg i kurs ruchu waluty oraz zasięg jej punktów zwrotnych. Na rynku występują różne odmiany tych struktur. Cechą szczególną tych formacji są dokładnie sprecyzowane proporcje, które wyrażają się za pomocą współczynników Fibonacciego.

Najprostsze są formacje 3-falowe ABCD, w Teorii Fal Elliotta znane jako Korekta ABC. Bardziej złożone są formacje XABCD, składają się one z 4 fal powiązanych ze sobą ściśle określonymi współczynnikami. Wyróżnić tutaj można formacje: Gartley, Bat, Butterfly i Crab. Wielu inwestorów uważa, że są to skuteczniejsze formacje niż klasyczne, gdyż nie ma tutaj tak dużej dowolności w interpretacji tego co widzimy na wykresie. Wykorzystują matematyczne zależności zarówno ceny jak i czasu. W związku z tym sprawdzają się z tą samą skutecznością na wszystkich rynkach i interwałach. Włączenie formacji harmonicznych do warsztatu znacznie rozszerza możliwości inwestycyjne.

Celem traderów jest poszukiwanie okazji do zawarcia transakcji, które mają wysokie prawdopodobieństwo sukcesu. Stąd też potrzeba znalezienia określonych układów cenowych, które spełniają warunki minimalnej ekspozycji kapitału (poziomu ryzyka inwestycyjnego) oraz idącego z tym w parze wysokiego poziomu potencjalnego zysku.

Popularność i duża skuteczność inwestycyjna formacji opartych o współczynniki Fibonacciego wynika z faktu, że metoda ta jako jedna z niewielu potrafi spełnić te założenia.

Formacje harmoniczne:

AB/CD

Najprostszą formacją cenową opartą o liczby Fibonacciego jest wzór AB/CD. Formacja AB/CD została po raz pierwszy opisana przez Gartleya w jego książce “Profits in the stock market” w 1935 roku. Formacja AB/CD zawiera się w pojęciu ruchu mierzonego znanego z analizy technicznej. W przypadku omawianych w artykule zagadnień ruchem mierzonym będzie równość dwu odcinków AB i CD.

formacja abcd

Ruch z punktu A do B jest pierwszą składową tej formacji; po krótkiej korekcie z punktu B do C formacja zostaje dokończona kolejnym ruchem ceny z punktu C do punktu D, który ma taki sam zakres cenowy jak AB. Krótko mówiąc po tym jak rynek zrealizował ruch cenowy AB i BC mierzymy zakres cenowy AB i odliczamy od punktu C. Jak widzimy w strukturze tej dwa ruchy cenowe są równe. Liczby Fibonacciego muszą w takim układzie wypaść w specyficznych miejscach. W idealnej strukturze AB/CD punkt zwrotny C musi powstać w takim miejscu, aby zasięg BC można było opisać przy pomocy iloczynu zasięgu AB i liczby 0,618 lub 0,786.

Gartley

Formacja Gartley opiera się na trzyfalowej strukturze korekty i poziomach zniesienia wynikających z ciągu liczb Fibonacciego. W swojej postaci wykorzystuje APP=100% (Alternate Price Projection), inna nazwa to również ruch mierzony lub One to One (1 to 1)

– korekta AB powinna wynosić 61,8% wcześniejszego ruchu XA,

– fala BC powinna stanowić 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6% lub 88,6% długości fali AB,

– fala CD powinna stanowić 127,2%, 146%, 150%, 161,8% wcześniejszego ruchu BC oraz zatrzymać się na zniesieniu 78,6% fali XA,

Po ruchu impulsowym następuje korekta składająca się z 3 fal. Po utworzeniu formacji Gartley rynek powraca do trendu głównego i wybija nowy dołek lub szczyt. Jeżeli rynek nie przyspieszy w okolicach C może to sugerować, że nie będzie skłonny pokazać swojej siły i A zostanie nienaruszony. Formacja Gartley ma największą skuteczność kiedy pojawia się w trakcie istniejącego trendu. Wówczas potencjalny zysk jest duży, nie należy zapominać o ustawianiu zlecenia obronnego.

Nie są to wszystkie formacje harmoniczne, jakie można spotkać na rynku. Przedstawione tutaj charakteryzują się podobieństwem do korekt znanych w strukturach elliottowskich. Dlatego dobrze byłoby znać ich budowę.

Bat (Nietoperz)

Formacja Bat ta została po raz pierwszy opublikowana w 2001 r. przez Scotta Carney’a. Formacja ta podobnie jak Gartley jest strukturą wewnętrzną, tak więc zakres AD nie wykracza poza falę XA, tylko kończy się na zniesieniu 0,786 lub 0,886. Zasięg AB musi być w tym przypadku mniejszy niż 61,8% fali XA. Zazwyczaj falę AB można opisać za pomocą zniesienia w przedziale od 38,2% do 50% fali XA. Zasięg ruchu AD jest równy 88,6% zasięgu ruchu XA. Zasięg fali CD waha się od 161,8% do 268,1% zasięgu fali BC. Bardzo rzadko spotyka się formacje, w których występuje równość zasięgów: AB i CD.

nietoperz, formacja harmoniczna

– korekta AB powinna wynosić 38.2%, 44.7%, 48.6% lub 50% wcześniejszego ruchu XA,

– fala BC powinna stanowić 38.2%, 44.7%, 48.6%, 50%, 61.8%, 78,6% lub 88.6% długości fali AB,

– fala CD powinna stanowić 161.8%, 190.2%, 200%, 205.8%, 223.6%, 261.8% wcześniejszego ruchu BC oraz zatrzymać się na zniesieniu 88.6% fali XA.

Butterfly (Motyl)

Formacja Butterfly została odkryta przez Bryce’a Gilmore’a i Larry’ego Pesavento i jest odmianą formacji Gartley. Różnica polega na tym że ruch trzyfalowy jest dłuższy niż pierwotny odcinek pomiarowy. Warunkiem koniecznym powstania idealnej formacji motyla jest utworzenie punktu zwrotnego B w takim miejscu, aby zasięg AB był równy iloczynowi zasięgu XA i liczby 0,786. W wersji zmodyfikowanej przez Scotta Carney’a relacja AB/XA zawiera się w przedziale 0,5-0,786.

butterfty, motyl, formacja harmoniczna

– korekta AB powinna wynosić 78.6% wcześniejszego ruchu XA,

– fala BC powinna stanowić 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6% lub 88.6% długości fali AB,

– fala CD powinna stanowić 161.8%, 190.2%, 200%, 205.8%, 2.236%, 2.618% wcześniejszego ruchu BC oraz zatrzymać się na zniesieniu 127.2%, 146%, 150% lub 161.8% fali XA,

Formacja Butterfly wykorzystuje te same relacje pomiędzy poszczególnymi odcinkami wchodzącymi w skład formacji różnica polega na wykorzystaniu innych współczynników. Warunki transakcyjne są zbieżne z Gartley . Może się zdarzyć, że formacja Motyla jest częścią składową formacji Gartley w większej skali. Formacja bardzo dobrze sprawdza się w obszarach cenowych, w których cena analizowanego instrumentu tworzy nowe ekstrema cenowe np. historyczne dna lub dołki. Istotne formacje motyla tworzą się również w konsolidacjach cenowych. W formacji tej finałowa fala CD jest najdłuższa i najmocniejsza. Według Larrego Pesavento formacja sprawdza się w 80% przypadków. Wydłużenie fali CD w stosunku do AB może wynosić 1,272 lub 1,618.

Crab (Krab)

Formacja Crab ta została po raz pierwszy zaprezentowana w 2000 r. przez Scotta Carney’a. Jest to jedna z najbardziej precyzyjnych formacji ze wszystkich formacji harmonicznych. Krytycznym aspektem tej formacji jest potencjalny punkt odwrotu w punkcie D powstały na zniesieniu 1,618 fali XA oraz zniesieniu zewnętrznym fali BC wynikającym z zastosowania współczynników: 2,236, 2,618, 3,14, 3,618. Punkt B przypada w takim miejscu, że fala AB znosi falę XA w przedziale od 38,2% do 61,8%.

crab, krab, formacja harmoniczna

– korekta AB powinna wynosić 38.2%, 44.7%, 48.6%, 50% lub 61.8% wcześniejszego ruchu XA,

– fala BC powinna stanowić 38.2%, 44.7%, 48.6%, 50%, 61.8%, 78,6% lub 88.6% długości fali AB,

– fala CD powinna stanowić 223.6%, 261.8%, 314%, 361.8% wcześniejszego ruchu BC oraz zatrzymać się na zniesieniu 161.8% fali XA.