jak zbudować plan gry i inwestować na rynkach kapitałowych

Ceny docelowe dla impulsu i korekty – Teoria Fal Elliotta

Aby móc określić ceny docelowe dla impulsu i korekty potrzebne jest wyjaśnienie kilku pojęć z tym związanych. Chodzi o zniesienia wewnętrzne (Retracement), zniesienia zewnętrze (External Retracement) oraz projekcje cenowe (Alternate Price Projection). Poziomy są określane na podstawie współczynników Fibonacciego.

współczynniki fibonacciego w zniesieniach

Retracement

Zniesienia wewnętrzne (skrót: Ret) są projekcją długości ruchów korekcyjnych. W trendach bardzo często pojawiają się korekty o różnej długości. Po ich zakończeniu kurs kontynuuje ruch zgodny z kierunkiem trendu głównego. Dzięki zniesieniom wewnętrznym możemy w przybliżeniu określić długość korekty i możliwy punkt zwrotny (ceny docelowe).

Gdy na wykresie widać strukturę impulsu oraz typowe sygnały przełamania trendu, wówczas bazując na długości impulsu możemy wyznaczyć oczekiwany zasięg końca korekty. Współczynniki stosowane w wyznaczaniu zniesienia wewnętrznego to 0,382, 0,50, 0,618 i 0,786. Podawane są zawsze jako wartość procentowa.

Pierwsze trzy współczynniki, 0,382, 0,50 i 0,618, są popularnie określane jako zniesienia Fibonacciego, chociaż 0,50 właściwie nie jest współczynnikiem Fibonacciego. 0,786 również nie jest on współczynnikiem Fibonacciego, ale jest blisko związanym i ważnym współczynnikiem zniesienia, który zawsze powinien być włączony do analizy (współczynnik ten stanowi pierwiastek kwadratowy z liczby 0,618).

retracement dla fali 2 i fali 4
Większość korekt kończy się na poziomie lub w pobliżu poziomu zniesienia wynoszącego 50% lub 61,8%. Poziom zniesienia 38,2% zazwyczaj nie kończy korekty, lecz jest tymczasowym poziomem wsparcia lub oporu. Poziom zniesienia 78,6% zazwyczaj jest maksymalnym poziomem zniesienia dla korekty. W przypadku, gdy rynek przekracza poziom zniesienia 78,6%, zazwyczaj nie tworzy się korekta, ale następuje kontynuacja trendu do nowych wysokości maksymalnych lub minimalnych.

External Retracement

Przy zniesieniach zewnętrznych (skrót: ExtRet) odcinkiem bazowym, na którego podstawie dokonujemy pomiarów jest korekta. Różnica pomiędzy zniesieniami wewnętrznymi a zewnętrznymi jest taka, że w przypadku drugiej grupy prognozujemy zasięg i oczekiwany punkt zwrotny impulsów zarówno wzrostowych jak i spadkowych w porównaniu do długości poprzedzającej je korekty. Zazwyczaj stosowanymi współczynnikami są 1,27, 1,62 oraz 2,62.

Zniesienia zewnętrzne są najbardziej użyteczne w identyfikowaniu końcowego odcinka trendu lub ruchu przeciwnego do trendu głównego takiego, jak fala 5 trendu złożonego z pięciu fal, fala C korekty ABC lub końcowy odcinek korekty złożonej. Oczywiście nigdy nie wiemy na pewno, czy rynek przechodzi końcowy odcinek trendu lub ruchu przeciwnego do trendu głównego, ale jeżeli warunki dotyczące formacji wskazującej na potencjalny ostatni odcinek zostały spełnione, zniesienia zewnętrzne są ważnym czynnikiem pomagającym określić prawdopodobną cenę docelową punktu zwrotnego trendu.

Zniesienia zewnętrzne są ważne, ponieważ pomagają zidentyfikować końcowy odcinek trendu lub ruchu przeciwnego do trendu głównego. Zniesienia zewnętrzne nie są stosowane indywidualnie do określania cen docelowych, ale do potwierdzania projekcji sporządzonej metodą APP i zniesienia wewnętrznego.

Alternate Price Projection

Do pomiaru projekcji cenowych (skrót: APP) wykorzystuje się współczynniki większe od 1. Metoda APP porównuje fale, które przebiegają w tym samym kierunku, podczas gdy zniesienie porównuje odcinki, które podążają w przeciwnych kierunkach. Współczynniki wykorzystane przez metodę APP w odniesieniu do korekty to 0,618, 1,00 i 1,62. Współczynniki wykorzystane w odniesieniu do impulsu to 0,618, 1,00, 1,618 i 2,618 (ostatnie dwa dotyczą mierzena fali 3 w stosunku do fali 1 w impulsie). Większość wartości maksymalnych osiąganych podczas korekty ma miejsce w punkcie lub bardzo blisko punktu wyznaczonego metodą APP.

projekcja APP dla fali 5
 projekcja APP dla fal wydłużonych

Ceny docelowe dla impulsu (końca fali 5)

Projekcja APP fal 1 do 3 od fali 4: 38,2%, 61,8% i 100%
Projekcja APP fali 1 od fali 4: 100%
Zniesienie zewnętrzne fali 4: 127%, 162% i 262%

  • Idealna strefa docelowa fali 5 obejmuje jedną projekcję z każdej spośród trzech metod.
  • Ze względu na znaczenie, trzy metody projekcji to: projekcja APP 38,2% lub 61,8% fal 1 do 3, projekcja APP 100% fali 1 i zniesienie zewnętrzne 127% lub 162% fali 4.
  • Projekcja APP 100% fal 1 do 3 i zniesienie zewnętrzne 262% fali 4 występują rzadko oprócz analizy ekspansji ceny fali piątej na rynku surowcowym.

Ceny docelowe dla korekty (końca fali C)

Zniesienia wewnętrzne poprzedniego trendu: 38,2%, 50%, 61,8% i 78,6%
Projekcje APP fali A: 61,8%, 100% i 162%
Zniesienia zewnętrzne fali B: 127%, 162% i 262%

  • Idealna strefa ceny docelowej dla fali C obejmuje po jednej projekcji z każdej spośród trzech metod.
  • Zniesienia wewnętrzne są pierwszą z trzech projekcji ze względu na znaczenie, ponieważ większość korekt kończy się w pobliżu jednego z czterech zniesień wewnętrznych.
  • Drugą najważniejszą projekcją jest projekcja APP.
  • Trzecią najważniejszą projekcją są zniesienia zewnętrzne.

Wysoce prawdopodobna strefa docelowa fali C powinna obejmować zniesienie wewnętrzne i projekcję APP.

Ceny docelowe dla końca fal

Koniec F.1 lub F.A

F.1 – wewnętrzna struktura 5 fal.

F.A – zwykle wewnątrz 5 fal ale mogą też wystąpić 3 fale (korekty płaskie i nieregularne, trójkąt końcowy, trójki)

Nie można określić ceny docelowej dla końca F.1 lub F.A ponieważ stanowi ona początek nowej struktury zgodnie z Teorią Fal Elliotta. F.1 lub F.A. Zasięg obliczany jest zwykle jako zniesienie wewnętrzne ruchu wzrostowego (impulsu) poprzedzającego F.1 lub F.A.

Zniesienia wewnętrzne: 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%

Koniec F.2 lub F.B

F.2 lub F.B może być jakąkolwiek strukturą korekcyjną oprócz trójkąta. Z dużym prawdopodobieństwem będzie to jednak korekta zwykła (zyg-zak)

F.2 nie może być dłuższa i schodzić poniżej początku F.1 budowanego impulsu. Jeżeli cena close F.2 zejdzie poniżej Ret=0,786 F.1 prawdopodobnie ekstremum zostanie pokonane i nastąpi powrót do kierunku poprzedniego ruchu.

W przypadku F.B wyjście poza zakres F.A może się zdarzyć w przypadku korekty pędzącej lub nieregularnej.

Minimum F.2 lub F.B: 50% zniesienia wewnętrznego F.1 lub F.A.

Maximum F.2 lub F.B: 78.6% zniesienia wewnętrznego F.1 lub F.A.

Koniec F.3 lub F.C

W obu przypadkach wewnętrzna struktura powinna być pięciofalowa

Podstawowe mierzenie to wykorzystanie projekcji Alternate Price Projections:

APP F.3 lub F.C mierzona z początku F.2 lub F.B to: 62%, 100%, 162%, 262%.

Drugie mierzenie to wykorzystanie zniesienia zewnętrznego:

ExtRet F.2 lub F.B to: 127%, 162%, 262%

Minimum F.3 lub F.C: 62% APP dla F.1 lub F.A.

Typowy zasięg F.3 lub F.C: 100% APP dla F.1 lub F.A.

Maximum F.3 lub F.C: 162% APP dla F.1 lub F.A.

Koniec F.4

F.4 może być jakąkolwiek strukturą korekcyjną.

Podstawowe mierzenie to wykorzystanie zniesienia wewnętrznego:

Ret F.3: 38.2%, 50%, 61.8%

Drugie mierzenie to wykorzystanie projekcji Alternate Price Projections:

APP F.2 mierzona z końca F.3: 62%, 100%, 162%

Minimum F.4: 38% zniesienia wewnetrznego F.3

Maximum F.4 : 62% zniesienia wewnetrznego F.1+F.3

Koniec F.5

Zawsze wewnętrzna struktura powinna być pięciofalowa

Podstawowe mierzenie to wykorzystanie projekcji Alternate Price Projections:

APP F.1+F.3 mierzone z dołka F.4 to: 38.2%, 61.8%, 100%
oraz

APP F.1 mierzone z dołka F.4 to: 62%, 100%, 162%

Drugie mierzenie to wykorzystanie zniesienia zewnętrznego:

ExtRet F.2 lub F.B to: 127%, 162%

Nie ma minimalnego zasięg dla końca F.5.

Typowy zasięg F.5 to 382 lub 62% projekcji APP F.1+F.3. Który współczynnik będzie brany pod uwagę zależy od drugiego mierzenia i poziomu ExtRet położonego najbliżej z projekcji APP.

Maximum F.5 to: 100% APP F.1+F.3

źródło: opracowanie własne na podstawie HPTS

Jak to może się przedstawiać na wykresie, przykłady poniżej:

ceny docelowe dla impulsu i korekty

 

TEORIA FAL ELLIOTTA – FALE IMPULSU TEORIA FAL ELLIOTTA – FALE KOREKTY CENY DOCELOWE DLA IMPULSU I KOREKTY